Зар

Pages

Search This Blog

Friday, November 19, 2010

Хичээл 13. УГТВАР ҮГ (The preposition)

Англи хэлний нэр їг нь тийн ялгалын утгыг Саксоны хамаатуулах болон Заахын тийн ялгалын ємнєх Єгєх оршихын тийн ялгалаас бусад тохиолдолд їйл їгээс гадна угтвар їгийн тусламжтайгаар монгол хэлний 7 тийн ялгалтай дїйцэх утгыг гаргаж єгдєг.

Орон байр заах угтвар їг (Prepositions of Place)

english

mongolian

example

on

дээр

on the house

байшин дээр

in

дотор

in the house

байшин дотор

at

дэргэд, дотор, дээр

at the house

байшингийн дэргэд

over

дээр, дээгїїр

over the house

байшин дээгїїр

near

ойролцоо

near the flat

байрны ойролцоо

in front of

ємнє, нїїрэн талд

in front of the flat

байрны ємнє

behind

цаана, ар талд

behind the flat

байрны ар талд

across

хєндлєн

across the street

гудамж хєндлєн

through

нэвт, шувт, -аар

through the window

цонхоор, цонх нэвт

between

хооронд, завсар

between the vases

ваарнуудын хооронд

among

дунд

among the students

оюутнуудын дунд

around(round)

дэргэд, тойроод

around the table

ширээг тойроод

atop

орой дээр, дээр

atop his head

тїїний толгой дээр

beneath

дор, доор

beneath the tree

модны дор

beside

дэргэд, хажууд

beside the house

байшингийн хажууд

beyond

цаана, нєгєє талд

beyond the building

байшингийн нєгєє талд

by

дэргэд, ойр, хажууд

by the river

голын дэргэд

nearby

ойр, ойрхон

nearby the flat

байрны ойр

within

дотор

within the city

хотын дотор

under
(below, beneath)

дор, доор

under the house

байшин доор

Чиглэл заах угтвар їг (Prepositions of Direction)

english

mongolian

example

to

-руу, -д, -т

to the house

байшин руу

into

-руу, -д, -т(дотогш)

into the house

байшин руу(дотогш)

out of

-аас (гадагш чиглэл)

out of the house

байшингаас

round

тойрон

round the house

байшинг тойрон

from

-аас

from the flat

байрнаас

over

дээгїїр

over the city

хотын дээгїїр

along

дагуу, тууш

along the river

голын дагуу

towards(toward)

руу, . . .-ны чиглэлд, зїг, тийш, єєд

towards the house

байшингийн зїг

Цаг хугацаа заах угтвар їгс (Prepositions of Time)

english

mongolian

example

on

-д, -т (єдєр)

on Saturday

Бямба гаригт

on May 11

5 сарын 11-нд

on week days

ажлын єдрїїдэд

in

-д, -т, дараа

in March

3-р сард

in 2002

2002 онд

`

in summer

зун(д)

in the morning

єглєє(д)

in an hour

цагийн дараа

in a day

нэг єдрийн дараа

in 4 months

4 сарын дараа

in 5 years

5 жилийн дараа

at

-д, -т (цаг)

at 7 o'clock

7 цагт

at first

эхэндээ

at the beginning

эхээр

by

гэхэд
(тодорхой хугацаа)

by 3 o'clock

3 цаг гэхэд

since

-аас хойш

since 1997

1997оноос хойш

since 1 o'clock

1 цагаас хойш

for

турш

for an hour

нэг цагийн турш

for 5 months

5 сарын турш

during

їед, турш

during the lesson

хичээлийн їед

before

ємнє, урьд

before the lesson

хичээлийн ємнє

before lunch

їдийн ундны ємнє

after

дараа

after the lesson

хичээлийн дараа

after 3 years

3 жилийн дараа

till, until

хїртэл

till June

6-р сар хїртэл

until I come back

намайг эргэж иртэл

from . . . till

. . . аас. . . хїртэл

from 2 till 4 o'clock

гурваас дєрвєн цаг хїртэл

last

єнгєрсєн

last night

єнгєрсєн шєнє

last month

єнгєрсєн сард

next

дараагийн

next week

ирэх долоо хоногт

next month

ирэх сард

next April

ирэх 4 сард

ago

ємнє, урьд

a day ago

нэг єдрийн ємнє

a month ago

сарын ємнє

at the ago of 21

21 насандаа

around

орчимд

at around 10 o'clock

10 цагийн орчимд

between

хооронд

between one and
two o'clock

нэгээс хоёр
цагийн хооронд

ХОЛБООС ЇГ (The conjunction)

Холбоос їг нь бие даасасн їг єгїїлбэрїїдийг холбох їїрэгтэй ба холбоос їгийн дараах тєрлїїд байдаг.

I . Зэрэгцїїлэх (Co-ordinating Conjunctions) :

english

mongolian

and

ба, бєгєєд, харин

neither . . . nor

. . . ч биш

as

тэгэх, ингэх їедээ

both . . . and

аль аль нь, . . . ч тэр

whereas

гэтэл, харин

or

буюу

as well as

мєн тїїнчлэн

not only . . .but also

зєвхєн . . . тєдийгїй, мєн тїїнчлэн

but

гэвч

while

-х зуур, хооронд

either . . . or

эсвэл

Жишээ нь : I and my brother - ах бид хоёр
He is small but strong. - Тэр жижиг гэвч хїчтэй.
He can't (either)read or write. - Тэр уншиж бичиж чаддаггїй.
I know both you and your friend. - Би чамайг ч чиний найзыг ч мэднэ.

II . Захируулах (Subordinating Conjunctions):

english

mongolian

that

гэж

till (until)

хїртэл, болтол

because

учир нь, яагаад гэвэл

lest

. . . -гїйн тулд

though, although

хэдийгээр . . . боловч

before

ээс ємнє

where

хаана, хаашаа

if

хэрэв

when

. . . їед, -хад(4)

unless

-гїй л бол

for

тул, учир

if weather

уу(2), . . . ууь їгїй юу

while

їед

since

аас хойш, учраас, тул

in order that

. . . -ын тулд, . . . сан(4) байхын тулд

provided (that)

(гэсэн) нєхцєлд

as soon as

-магц(4), -нгуут(2)
(хугацаа)

as long as

зєвхєн, -х тохиолдолд

as

тул, учир, їед, -хад(4)

supposing

хэрвээ . . .сан(4) бол

after

-аас(4) хойш

wherever

хаана ч, хэзээ ч

so that

тулд, гэж

in case

-бал, -вал, хэрэв, -ж магадгїй тул

зэрэг холбоосыг харьцуулах холбоос (comparative conjuctions) гэдэг ба холбоос їг нь єгїїлбэрт їндсэн утгаа хадгалж бие даасан гишїїний їїргээр орж байвал холбох їгс (conjunctive words) гэдэг.
Хэрэв єгїїлбэрт їндсэн утгаа алдах тохиолдолд холбоос їгийн їїргээр орно.

Холбох їг

Холбоос їг

I know who lives in this house.

The man who lives in this house works in a bank.

Энэ байшинд хэн амьдардгийг
би мэднэ.

Энэ байшинд амьдардаг хїн банкинд
ажилладаг.

0 comments:

Post a Comment